Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Tettere samarbeid om innkjøp

På CEO-forumet 1.juli kom representanter fra blant annet TechnipFMC, FSubsea AS, HTS Dynamics, Fosstech AS, Enernite, Ntention, Oliasoft og NEBB. Hvordan å komme i posisjon for å demonstrere ny teknologi, og hvordan strategisk, taktisk og operasjonelt navigere innkjøpsprosesser var noen av temaene som ble diskutert. Foto: Linea Bancel
By Linea Bancel|Published 06 July 2021|Category: News

Digitalisering åpner opp nye muligheter for bedre samarbeid mellom aktørene i innkjøpsprosesser. Trenden går fra lange lineære prosesser til mer tilpasningsdyktige nettverk.

Innkjøp og verdikjeder var temaet da Energy Valley inviterte til CEO forum 1.juli.

– Utviklingen innenfor digitalisering, bærekraft, energiomstilling og hyppige konjuktursvingninger akselererer behovet for innovasjon og tettere samarbeid mellom aktørene i verdikjedene. Vi ser fremveksten av nye spennende operasjonelle og kommersielle modeller, hvor Innkjøp får en stadig mer sentral rolle i utformingen av disse, sier Ole Petter Breiteig, Director, Innovation & Business Development in Energy i Capgemini.

– Vi går en spennende fremtid i møte innenfor energi sektoren. Dagens verdikjeder må tilpasses nytt industrikontekst samtidig som nye verdikjeder skal utvikles hvor en må tenke helt nytt. De tradisjonelle linere verdikjedene vil i fremtiden fremstå mer som integrerte digitale nettverk, bundet sammen av felles data og IT-plattformer hvor verdiskapningen og samhandlingen skjer digitalt, real-time med felles overordnede mål for nettverk som skal trekke i samme retning, sier Breiteig.

Her vil teknologi, prosesser, kompetanse og nye måter å samarbeide på mellom operatører, leverandører og tjenestetilbydere bli avgjørende for å lykkes. Siloer må brytes ned; i selskaper, på tvers av selskaper og sektorer, forteller Breiteig.

Sammen med Hilde Solheim, Chief Consultant Procurement i Equinor delte han kunnskap om endringene i innkjøpsfaget.  Forumet ble holdt både fysisk og digitalt, og blant deltakerne var toppledere fra TechnipFMC, FSubsea AS, HTS Dynamics, Fosstech AS, Enernite, Ntention, Oliasoft og NEBB tilstede.

Distribusjonskjedens mange ledd og kompleksiteten i prosessene bak dem, var et av temaene som ble diskutert. Selskaper kobler seg tettere til hverandre og det skjer en integrasjon mellom leverandør og operatør.

– Vi må bli enige om felles standarder, byggestener og plattformer. Vi må eksprimentere mer, teste ut flere ideer/konsepter og ta mer risiko skal vi lykkes med omstilling. Vi må jobbe mer i tverr-faglige team på tvers av disipliner og selskaper for å gi næring til de beste ideene og prosjektene som bransjen i fellesskap trenger. Innkjøp og Salg kan bli viktige tilretteleggere for mer industrisamarbeid og økende innovasjonstakt.

Den grønne bølgen og kravet til grønn rapportering har ført til en spennende endring, blant annet med forventninger til Equinor om transparens, og å ta grønne valg.

–   Porteføljen vår er i endring, det skjer nå og henger tett sammen med energitransisjonen vi skal inn i. Dette har vi en strategi på for å akselerere. Vi vet at leverandørindustrien bidrar med betydelig verdiskaping både for oss, våre samarbeidspartnere og våre kunder, og vi mener at det å ha godt samarbeid med leverandører vil bidra til å opprettholde konkurranseevnen vår over tid. Våre leverandører bidrar til at vi kan ha sikker og effektiv drift på våre anlegg, realisere nye prosjekter og drive innovasjon, sier Hilde Solheim.

– Vi vil se økende investeringer i digiltalisering og ny teknologi, grønne løsninger, standardisering og felles industriprosjekter samtidig som aktører vil utforske partnerskap, alliansemodeller og konsortier. Den raske læringen og teknologiadopsjonen som nå skjer i industrien, vil kreve langt mer fra innkjøpsfaget fremover, sier Breiteig.

Nye kommersielle modeller og kompenssjonsformater vil tvinge seg frem for å øke verdiskapning og forbedre operasjonelle resultater. Kontraktene vil i økende grad bli smarte, digitale og automatiserte, muliggjort av tilgang på felles data, systemer og prosesser som partene stoler på.

Forumet er en etterfølger av et tidligere CEO forum hvor over 80 CEOer fra klyngens SMB bedrifter var invitert, med tema digital transformasjon og innovasjon. Utfordringer som da ble trukket frem var treghet i tradisjonelle innkjøpssystemer som gjør at for eksempel digitalisering går sakte og mister taktisk momentum.