Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Klare for den store energialderen

Både statsminister Erna Solberg og daglig leder i Energy Valley Preben Strøm deltok på NOROGS digitale årskonferanse – dette bildet er fra tiden da vi kunne møtes på Energy:Connected. Hold ut! Photo: Gorm K. Gaare
By Elisabeth Skarsbø Moen, Vice President Communications & Marketing|Published 10 March 2021|Category: News

Selskapene i Energy Valley ber regjeringen om å bygge store hjemmemarkeder, satse kraftig på flere typer teknologier og ta i bruk hele potensialet for Norge som energinasjon.

Vi lever i den store energialderen, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre på Norsk Olje og gass´ digitale årskonferanse. Olje- og energiminister Tina Bru løftet fram den kommende energimeldingen som et av flere svar på hvordan Norge skal lede an.

Det er første gang en olje- og energiminister samler alle energibærerne i en stortingsmelding, og den skal fokusere på den langsiktige verdiskapingen fra norske energiressurser. Energy Valley har lest høringsuttalelsene fra industrien.

– En felles melding for all energiproduserende industri, gir også mening når man ser på hvordan selskapene i Energy Valley utvikler seg. Vi ser at tradisjonelle vannkraftprodusenter går inn i havvind og at aktører i den tradisjonelle olje- og gassbransjen satser på hydrogen, batteriproduksjon, og vannkraft. Det merkes i Energy Valley, sier administrerende direktør Preben Strøm.

Tallfestet ambisjon

Både statsminister Erna Solberg og daglig leder i Energy Valley Preben Strøm deltok på NOROGS digitale årskonferanse – dette bildet er fra tiden da vi kunne møtes på Energy:Connected. Hold ut! Photo: Gorm K. Gaare

De viktigste forslagene fra klyngen, er et ønske om at regjeringen tallfester en ambisjon for vekst og verdiskaping fra norske energiressurser frem mot 2050, med tydelig retning for hvilken rolle ulike teknologiområder vil spille.

De teknologiområdene som utmerker seg som satsingsområder er havvind, hydrogen, karbonfangst, sol og vannkraft. I tillegg er mange opptatt av material- og mineralproduksjon som for eksempel kan levere til en stor norsk verdikjede for batterier.

Trenger hjemmearena

«Norsk industri trenger en hjemmearena for å drive innovasjon, industrialisere teknologi, optimalisere fabrikasjons- og gjennomføringsmodeller og utvikle effektive leverandørkjeder. De landene som er med å utvikle skala først og er med på å drive kostnadene i industrien ned, er de landene hvis næringsliv gjerne får en ledende global konkurranseposisjon», heter det i en høringsuttalelse.  Mange peker også på behovet for å styrke virkemiddelapparatet i den forbindelse.

Både og

Aktørene understreker at Norge i fremtiden må være både en energinasjon og en energiteknologinasjon. Flere fremhever at dersom Norge skal bevare den opparbeidede kompetansen vi har iblant annet leverandørindustrien, må det komme kraftfulle og tydelige satsinger på flere teknologier og økosystemer.

Infrastruktur for energioverføring

Et viktig tema i en del av høringsuttalelsene er å se hele energisystemet i sammenheng. I dag er Gassco systemoperatør for gassinfrastruktur. Det vil også bli behov for slik infrastruktur for andre energibærer som strøm til havs, vannkraft, hydrogen og ammoniakk.

Etterspørselen etter kraft forventes å øke kraftig som følge av elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner etablering av datasentre og til transport. Mange tar også til orde for å knytte Norge sterkere til EU-markedene og EUs «green deal». Her trengs det aktører som kan ta en arkitektrolle.

Digital infrastruktur

Infrastruktur for datadeling er også viktig i en tid der digitalisering er en viktig driver for energibransjen.

Grønn handlingsregel

Når så mye skal satses på, kan det være utfordrende å tilrettelegge rammevilkårene. De tunge aktørene er her tydelige på at rammevilkårene må være tydelige, men ha en viss fleksibilitet for den omstillingsfasen vi er på vei inn i. Aker foreslår også at Norge skal innføre en handlingsregel for hvor mye Norge skal investere i det grønne skiftet i tiårene foran oss.

– Høringsuttalelsene til regjeringens arbeid med energimeldingen, viser en offensiv industri som er klar til å svare på verdens energiutfordringer, sier Preben Strøm.