Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Her søker du finansiering til ditt neste utviklingsprosjekt

By Annie Korsmo|Published 26 April 2021|Category: News

Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge har en rekke aktuelle utlysninger som medlemmer i Energy Valley kan søke om støtte fra. Utlysningene dekker områder for støtte til innovasjonsprosjekter, kommersialisering og forskningsprosjekter for å nevne noen. Vi har laget en oversikt over relevante utlysninger. 

Utlysninger fra Norges Forskningsråd:

Grønn Plattform – hovedutlysning  

 • Formål: Målet med utlysningen er å gi tilskudd til helhetlige prosjekter innenfor grønn omstilling. Prosjektene skal ha et behov for et samlet offentlig tilskudd på over 50 millioner. De skal inkludere målrettet forskning, teknologiutvikling, forretningsutvikling, og de skal koble hele løpet fra kunnskapsproduksjon til implementering, kommersialisering og skalering av grønne teknologier, prosesser, produkter og tjenester. 

Delmål for utlysningen er å bidra til grønn omstilling gjennom å: 

 • utvikle teknologier, prosesser, produkter og tjenester, som inngår i helhetlige og grønne verdikjeder 
 • bedre miljøet i forhold til dagens løsninger, uten å gi negative konsekvenser for klima og miljø 
 • øke omstillingstakten, konkurransekraften og verdiskapingen i næringslivet 
 • øke private investeringer innenfor grønn omstilling 
 • Målgruppe: Næringsliv 
 • Støttegrense: Kr 30 000 000-100 000 000 
 • Søknadsfrist12 mai 2021, 13.00 CEST 

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021  

 • FormålEt innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forskning- og utvikling (FoU). Innovasjonsprosjektet skal føre til fornyelse og bærekraftig verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet. Det skal også gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelige. 
 • Målgruppe: Næringsliv (Hav, Energi og transport, Petroleum, Industri og tjenestenæringer, Muliggjørende teknologier, Landbasert mat, miljø og bioressurser  
 • Tilgjengelige midlerKr 1 300 000 000  
 • Søknadsfrist: Løpende 

Samarbeidsprosjekt innenfor digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer   

 • FormålMålet med utlysingen er å utvikle ny kunnskap innenfor ett eller begge temaene for utlysningen: Digital sikkerhet og/eller Kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer. Det betyr at du i søknaden må vise god kunnskap om forskningsfronten innenfor temaet du velger, og du må også vise hvordan prosjektet vil være med på å flytte forskningsfronten innenfor dette temaet. Det vil ofte ikke være tilstrekkelig å ta i bruk eksisterende kunnskap på nye anvendelsesområder. 
 • Målgruppe: Offfentlig sektor, Næringsliv, Forskningsorganisasjon 
 • StøttegrenserKr 4 000 000-12 000 000 
 • Søknadsfrist: Løpende 

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet 

 • FormålDette er et varsel om kommende utlysning. Utlysningen kommer til å ha søknadsfrist i februar 2022. Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse. 
 • Målgruppe/Temaer: Energi, transport og lavutslipp, petroleum 
 • Søknadsfrist: Kommer 

Kapasitet for regionalt næringsliv 

 • FormålDette er et varsel om kommende utlysning. Midlene til Kapasitetsløftet skal bidra til økt verdiskapning og omstilling i næringslivet i hele landet ved at flere fagmiljøer ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter (UHI) er relevante samarbeidspartnere for næringslivet regionalt. Resultatene  fra prosjektet skal styrke regionalt næringsliv og samfunnet og det skal skapes varig økt kapasitet og kompetanse i UHI-institusjonene. 
 • MålgruppeForskningsorganisasjon /bransjer og næringer 
 • StøttegrenseKr 3 000 000-5 000 000 
 • Søknadsfrist: 15 september 2021 

Kvalifiseringsprosjekt – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning

 • Formål: Formålet med et kvalifiseringsprosjekt er å gjennomføre innledende undersøkelser av det kommersielle potensialet i forskningsresultater som skal bidra til å avklare videre veivalg, det være seg videre forskningsretning, teknologiutvikling eller strategivalg. Resultatene fra et fullført kvalifiseringsprosjekt vil ofte danne grunnlaget for beslutning om videre kommersialiseringsløp og resultatene kan benyttes som underlag til en søknad om videre kommersialiseringsstøtte i form av et verifiseringsprosjekt.
 • Målgruppe: Næringsliv, Forskningsorg.
 • Støttegrense: Kr 200 000-500 000
 • Søknadsfrist: Løpende

EU-nettverk til Horisont Europa

 • Formål: EU-nettverkene skal bidra til å mobilisere og støtte søkere fra ulike sektorer for å finne sammen i søknader til Horisont Europa.
 • Målgruppe: Offentlig sektor, Næringsliv, Forskningsorganisasjon
 • Støttegrense: Kr 250 000-1 500 000
 • Søknadsfrist: 12 mai 2021, 13.00 CEST

Se alle utlysninger fra Norges Forskningsråd her

Utlysninger fra Innovasjon Norge

Kreativ teknologi ut i verden

Innovasjon Norge har lyst ut et nytt eksportprogram, «Kreativ teknologi ut i verden».
Programmet retter seg mot norske bedrifter som utvikler og eier teknologiske løsninger og/eller digitale tjenester knyttet til utvikling, produksjon, formidling, salg eller distribusjon av kunstnerisk, kulturelt og kreativt innhold.

Nytt ekstraordinært innovasjonstilskudd 2021
Innovasjon Norge har fått i oppdrag å forvalte 600 mill. kr som ekstraordinært innovasjonstilskudd.  Midlene skal bidra til at gode innovasjonsprosjekter kan videreføres, eller legge til rette for nye utviklingsprosjekter. Målgruppen for innovasjonstilskudd er innovative små- og mellomstore (unntaksvis store) bedrifter med internasjonalt vekstpotensial.

Se alle utlysninger fra Innovasjon Norge her.