Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Energy Valley utpekt som viktigste havvindklynge i ny rapport

Fredag 25.juni arrangerte Energy Valley et ressursgruppemøte med fokus på havvind. Målet var blant annet å få selskapene til å møtes for et fremtidig samarbeid. Foto: Linea Bancel
By Linea Bancel|Published 28 June 2021|Category: News

I rapporten «Næringsklynger og havvind» utpekes Energy Valley som en av de viktigste havvindklyngene i Norge. Rapporten peker også på at klyngen må styrkes og videreutvikles for å hjelpe Norge i omstillingen.  

– Det er veldig gledelig at klyngens styrke innen havvind har blitt sett og at vi utpekes til nummer en på området. Havvind er en av de aller viktigste energiformene som kan bidra til å omstille Norge for å nå klimamålene og samtidig skape nye, grønne arbeidsplasser og nye muligheter for norsk eksport. Skal vi få til det, må vi gjøre det vi er best på i Norge, nemlig samarbeide. Det er også bakgrunnen for at vi i dag har samlet alle disse aktørene for å styrke oss ytterligere, sier Preben Strøm, administrerende direktør i Energy Valley.

I rapporten «Næringsklynger og havvind» utpeker professor ved Handelshøyskolen BI, Torger Reve Energy Valley og Offshore Wind Cluster som de to næringsklyngene med størst bredde og høyest medlemskap innen havvind. Energy Valley og Offshore Wind Cluster har begge i overkant av 200 medlemmer.

Fredag 25.juni arrangerte Energy Valley et ressursgruppemøte med fokus på havvind. Målet var å sette i gang en samtale om havvind, om mulighetene og utfordringene rundt havvind, og veien videre. Det var også en mulighet for selskapene å møte hverandre for fremtidig samarbeid. På møtet var til sammen representanter fra 15 forskjellige selskaper

Under møtet fikk representantene mulighet til å snakke om utfordringer og muligheter for havvind, og veien videre. Foto: Linea Bancel

Equinor, Aker Offshore Wind, ABB, TechnipFMC, Statkraft, Siemens Energy, NOV, Schlumberger og HydroREIN er noen av selskapene som var tilstede. Havvind er og blir et stadig viktigere satsningsområde for medlemmene i klyngen.

– Vi må begynne å tenke annerledes, og jeg mener sterkt at løsningen til alt dette er å kombinere erfaringene og kompetansen som vi har fra både offshore- og onshore vind, sammen med erfaringene vi har fra offshore og subsea olje- og gass. Ved å jobbe aktivt sammen, finner vi de smarte løsningene på morgendagens utfordringer, sier prosjektdirektør i TechnipFMC Yngve Børstad.

Selskapene var enige om at blant annet oppskalering, lokale innholdskrav, overgangen fra olje- og gass til fornybar energi, tilgang til markedet og mangel på kompetanse alle er utfordringer de står ovenfor.

– Det er viktig å få folk inn på universitetene, man må gjøre området attraktivt for unge allerede på videregående. Jeg tror vi må oppsøke de unge på skolene og fortelle om det som skjer av utvikling og innovasjon. Vi må få framtidens ingeniører inn på universitetene, sier Børstad.

Rapporten «Næringsklynger og havvind» tar for seg hva en næringsklynge er, og hvordan næringsklynger kan bidra til kunnskapsbasert og industriell vekst. Ifølge rapporten er det i de store bedriftenes interesse å bidra til å utvikle sterke klynger og sterke forsknings- og utdanningsmiljø.

Flere i klyngen omstiller seg 

Subsea7, som er en av klyngens medlemmer har levert store, komplekse havvindprosjekter i over ti år. Havvind er kjernen i deres lavkarbonstrategi. Subsea7 er aktivt involvert i den flytende havvindindustrien, som utvikler seg raskt fra konseptfasen og pilotutviklingen, mot fullskala kommersialisering. I 2011 etablerte de en egen avdeling for fornybar energi Seaway 7, som nå har en etablert posisjon i markedet. Avdelingen bygger på kompetanse fra olje- og gassprosjekter, prosjektledelse, ingeniører, prosjektering, innkjøp, fabrikasjon og tunge løfte- og kabelinstallasjonstjenester.

Flytende havvind er et område Reve mener Norge har et klart konkurransefortrinn. Norge har både vært tidlig ute med nye konsepter, og har omfattende erfaring med flytende anlegg fra olje- og gassvirksomhet. Flere medlemmer i klyngen er nå i gang med å etablere egne avdelinger innen fornybar energi og havvind.

Flytende havvind vil stå sterkest 

I rapporten kommer det frem at klyngene er et viktig næringspolitisk virkemiddel internasjonalt. Næringsklynger bidrar til kunnskapsbasert og industriell vekst. Ifølge rapporten har klynger som vokser opp nedenfra størst overlevelseskraft, og ikke de som etableres gjennom initiativ fra myndighetene.

– Det er her de kan hente ny teknologi. Det er her de kan rekruttere de beste talentene. Det er her de kan lære og innovere. En sterk næringsklynge er robust når det skjer eksterne endringer og markedet svikter. Næringsklynger riktig satt sammen og riktig ledet, er både innovasjonsmiljø og omstillingsmotor, skriver Reve.

Flytende havvind er muligens det området innen havvind hvor norsk industri vil stå sterkest, melder rapporten. Før markedet for flytende havvind får tilstrekkelig volum, bør næringen konsentrere seg om leveranser til bunnfast havvind. For å lykkes med å bygge opp en komplett verdikjede innen havvind må man ha norske operatører og investorer i store havvindprosjekter. Equinor vil ha en stor nøkkelrolle her, siden havvind og fornybar vil være en stadig større del av porteføljen.