Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

30 millioner til fremtidens løsninger innen havnæringene

Har du et innovativt prosjekt innen maritim eller marin næring? Vi tilbyr tilskudd til pilot- og demonstrasjon for fremtidens havbaserte løsninger.
Innovasjon Norge inviterer til informasjonsmøte på Skype den 14. juni kl. 13:00. 

Marine og maritime næringer er viktige for norsk økonomi. For å styrke konkurranseevnen til disse næringene, tilbyr vi tilskudd til pilot- og demonstrasjon for fremtidens havbaserte løsninger. Tilskuddet skal bidra til realisering av prosjekter med høy innovasjonsgrad og betydelig teknisk risiko. Søknader behandles fortløpende ut 2019.

Hvem kan få tilskudd?
Vi kan gi tilskudd til bedrifter innen maritim og marin næring som har konkrete planer om å utvikle, bygge og teste innovativ teknologi, prosesser og systemer. Tilskuddet skal gi risikoavlastning og bidra til at løsningen blir testet før kommersialisering. Gjennomføring av en pilot/demonstrasjons-fase må derfor inngå i prosjektet.

Hva slags prosjekter ser vi etter?
Det er ingen tematisk begrensing for prosjekter så lenge det er innenfor den marine og maritime verdikjeden. Vi etterlyser spesielt prosjekter som går på tvers av ulike sektorer, er samarbeid mellom leverandør og sluttbruker og utnytter muliggjørende teknologier som for eksempel digitalisering, automatisering og bioteknologi.
Vi er ute etter bærekraftige løsninger (teknologi, prosesser og systemer) som gir økt verdiskaping i Norge, som styrker norske bedrifters konkurranseevne og gir langsiktige forbedringer, økt effektivitet og bedre lønnsomhet i næringene. Løsningen må være vesentlig bedre enn dagens konkurrerende teknologi og prosjektets innovasjonshøyde og risiko må beskrives godt.

Les mer om kriterier for innovasjonsprosjekter.