Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

– 100 millioner er ikke nok

12. oktober 2021 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2022.
By Linea Bancel|Published 14 October 2021|Category: News

Regjeringen vil bevilge 100 millioner til infrastruktur og markedsutvikling for hydrogen i forslaget til statsbudsjettet for 2022. 240 millioner vil bevilges til et forskningssenter som skal fremme forskning og utvikling innen hydrogen og ammoniakk.

– 100 millioner til Forskningsrådet for å støtte pilotprosjekter er bra, men det er ikke nok til å finansiere de 5-10 pilotprosjektene som Stortingsmeldingen Energi til Arbeid beskriver, sier kommunikasjonsdirektør i TechnipFMC Lars Ole Bjørnsrud.

Midlene skal bevilges til Norges forskningsråd, som skal samarbeide med Enova om å støtte flere pilot- og demonstrasjonsprosjekter som skal bidra til tidlig fase markedsutvikling for hydrogen, skriver Regjeringen.

– Andre deler av virkemiddelapparatet og Enova må styrkes slik at ambisjonene i Stortingsmeldingen kan nås. Det ligger «gryteklare» pilotprosjekter klare som vil kreve større bevilgninger i 2022 – Hardanger Hydrogen Hub og Deep Purple pilot fase 2 er eksempler på dette, sier Bjørnsrud.

Enova har varslet at de vil lyse ut støtte til to til fire prosjekter knyttet til Hydrogen til knutepunkt for maritim transport i desember i år, med en øvre ramme hvor hvert prosjekt på 150 millioner kroner.

— Vi vil videreføre satsingen på infrastruktur, med fokus på knutepunkter og leveransekjeder som skal legge til rette for markedsutvikling og kommersiell bruk av hydrogen. Dette er flaskehalser som må løses for å utløse et norsk hydrogenmarked, sier tidligere olje- og energiminister Tina Bru. Så gjenstår det å se om den nye regjeringen viderefører disse bevilgningene eller om de økes når de legger fram sin tilleggsproposisjon.

Satser på forskning innen hydrogen og ammoniakk

Olje- og energidepartementets forslag til budsjettet vil gi årlige bevilgninger til forskningssenteret på 30 millioner kroner i opptil åtte år, til sammen 240 millioner kroner.

– Det er viktig å satse på forskning innenfor hydrogen og ammoniakk – flerårige midler til et forskningssenter gjør at man kan satse langsiktig på slik forskning, sier Bjørnsrud.

– Det er positivt at det satses på hydrogen og signalene fra i sommer forsterkes, sier pressetalsmann i Aker Solutions Ivar Mathias Simensen.

Fra 2022 vil forskningssenteret utvikle nyskapende løsninger innen hydrogen og ammoniakk. Senteret skal arbeide helhetlig med hydrogen fra både naturgass og fra fornybar kraft, og bruk av hydrogen og ammoniakk til energi-, mobilitets- og industriformål. Etableringen skjer gjennom FME-ordningen (forskningssenter for miljøvennlig energi) i Norges forskningsråd.

Målet er å samle sterke forskningsmiljøer og et stort antall brukerpartnere fra næringslivet i en målrettet, felles satsing.

Bevilgningene på hydrogenområdet er en oppfølging av regjeringens hydrogenstrategi fra juni 2020 og stortingsmeldingen ‘Energi til arbeid’, som kom i juni 2021. I meldingen la regjeringen frem et veikart for hydrogen. Veikartet angir retning og ambisjoner for utvikling i produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen i Norge de neste fem til ti årene og en visjon frem mot 2050.